Waikiki Artfest


  • Kapiolani Park 2777-2801 Monsarrat Ave Honolulu, HI, 96815 United States


9am - 4pm Saturday and Sunday at Kapiolani Park