Waikiki Artfest


Kapiolani Park
May 16-17
9am-4pm