Kokokahi Community Fair

  • YWCA Kokokahi Community 45-035 Kaneohe Bay Dr Kaneohe, HI, 96744 United States

At the YWCA Kokokahi Community
45-035 Kāne'ohe Bay Dr.
Kāne'ohe, HI 96744

September 12th
9am-4p